ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงาน เรียนออนไลน์ยุคโควิด-19 : วิกฤตหรือโอกาสการศึกษาไทย

รายงานโควิด-19ฉบับสมบูรณ์.pdf

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563

คู่มือการจัดการเรียนการสอนโควิด.pdf
Covid19CenterGuideline.pdf

แนวทางการดำเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตพื้นที่การศึกษา

แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลcovid19-1.pdf

แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล

ช่องทางรับชม DLTV ผ่านทางยูทูป

ตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3

"วิกฤต COVID-19" เปลี่ยน "การเรียนการสอน"

โดย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ในรายการ ตอบโจทย์ ทางช่อง Thai PBS

ข่าวประชาสัมพันธ์

แถลงการณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

การจัดการเรียนการสอนช่วง COVID-19 ครั้งที่ 2 (ในกรณีที่ไม่สามารถทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ในวันที่ 1 ก.ค 2563)

การจัดการเรียนการสอนในสภาวะที่ไม่ปกติ ในพื้นที่ยังมีความไม่ปลอดภัย ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ โดยผมและบุคลากรกระทรวงศึกษาฯ ทุกคน ได้พยายามสุดความสามารถเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเท่าเทียมกัน เพราะ

“การเรียนรู้นำการศึกษา”

โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้

แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19)

คู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19