การอบรมผ่านระบบทางไกลการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

ภาคบ่าย

ภาคเช้า

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 - 15.30 น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านช่องทางดังนี้

1) ช่องสัญญาณ DLTV 15

สรุปผลการประชุมผ่านทางไกลของ สพฐ.

ส่วนที่ 1 ท่านอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวโดยสรุป

โรงเรียนสามารถดำเนินการได้ 3 ทาง

1. เปิดทำการสอนได้ตามปกติ ทำการขออนุญาต “ศบค.จังหวัด” เป็นผู้เห็นชอบ

2. เรียนทางไกลเต็มรูปแบบ

3. สามารถผสมผสานได้

สุดท้ายโรงเรียนสามารถออกแบบเองได้ พร้อมสอนได้จริง ตามบริบทพื้นที่ เน้นว่า "ส่วนกลางทำหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเท่านั้น"

การประเมินผลระดับชาติยังมีการดำเนินการอยู่

ปฏิทินการจัดการศึกษาปรับเปลี่ยนแค่ปี 2563 เท่านั้น หลังจากนี้เข้าสู่ภาวะปกติเช่นเดิม

ทั้ง สพฐ. และ สพท. งดกิจกรรมที่ไม่จำเป็น เน้นการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนเป็นสำคัญ

---------------------------------------------------

ส่วนที่ 2 ท่านสนิท แย้มเกสร รองเลขาธิการ กพฐ.

มาตรการต่าง ๆ ของโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนกับการแพร่เชื้อโรคโคโรน่า 2019

อาหารกลางวัน และนมโรงเรียน

1. นักเรียนต้องได้ดื่มนมทุกวัน แนวทางการบริหารจัดการให้โรงเรียนหารือกับท้องถิ่นในการจัดการให้สอดคล้องกับบริบท

2. อาหารกลางวันแจ้งเป็นหนังสือราชการมาถึงโรงเรียนแล้ว

---------------------------------------------------

ส่วนที่ 3 ท่านรองวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการ กพฐ.

ที่มาของการเรียนผ่านทางไกล “ต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตร”

การดำเนินงานทางวิชาการของโรงเรียน

DLTV ที่นักเรียนที่อยู่ที่บ้านสถานการณ์เปลี่ยนไปให้โรงเรียนทำความเข้าใจกับผู้ปกครองด้วยในแนวทางการจัดการเรียนการสอน

ประถมศึกษา สอน 5 กลุ่มสาระ ประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และบูรณาการ

ครูสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพื่อเตรียมการเรียนการสอนวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 ได้ที่ www.dltv.ac.th


การจัดการเรียนการสอนทางไกลในครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่จะเป็นการทดลอง “วิธีการจัดการสอนแบบใหม่ ๆ ให้โรงเรียน เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนระเบียบทางวิชาการ เพราะในอนาคตเราเลี่ยงการเรียนออนไลน์ไม่ได้แน่นอน นี่คือการทดลองที่ดี”

---------------------------------------------------

ส่วนที่ 4 ส่วนที่ 4 นายกวินเกียรติ นนท์พละ

รายละเอียดเชิงระบบ โรงเรียนสามารถเลือกใช้ได้ตามเหมาะสม

1. On Site

2. On Air

3. Online

ภารกิจของ ผอ.โรงเรียน ผอ.โรงเรียนดำเนินการจัดระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้ได้ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปได้ก่อน นอกเหนือความสามารถให้แจ้ง สพท. เพื่อช่วยแก้ปัญหาต่อไป

- บริหารจัดการแนวทางต่าง ๆ

- บริหารจัดการภารกิจประจำวัน

- รายงานผลการดำเนินการทันทีสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ภารกิจของครู

- ศึกษาแนวทางการเรียนการสอนตาม DLTV

- จัดทำใบงาน

- สร้างความเข้าใจ ข้อตกลง กับ ผปค. ในการช่วยเหลือดูแลนักเรียน

- นัดหมายวันเวลาพบปะนักเรียน

สำรวจข้อมูลผู้ปกครอง ทาง สพฐ. จะจัดสรรกล่องรับสัญญาณไปให้ (เท่าที่จำเป็นและขาดแคลนจริง)

630507-Present-การจัดการเรียนการสอนCovid19-รองฯกวินทร์เ.pdf
ท่านวัฒนาพร .pdf
ผอ.สุวิทย์.pdf
ผอ.รัตนา.pdf