เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่สำหรับการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19)


คู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19