คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง

ในการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในสถานการณ์โควิด-19